Tájékoztató az óvodai beiratkozásról

Hirdetmény az óvodai beiratkozásról

 

Azoknak a gyermekeknek, akik az adott nevelési év előtti augusztus 31-i napig betöltik a harmadik életévüket, legalább napi négy órában óvodába kell járniuk.

 

Az óvoda felveheti azokat a gyermekeket is, akik a harmadik életévüket a felvételétől számított fél éven belül töltik be, de csak akkor, ha a kerület óvodaköteles gyermekeinek elhelyezése után a férőhelyek száma ezt lehetővé teszi.

 

A szülőknek az óvodaköteles gyermekeiket be kell íratniuk az önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban, vagy ekkor kell kérniük a gyermek óvodalátogatási kötelezettség alóli felmentését.

 

 

Az óvodai beíratás időpontja: 2021. május 3 - 5.

 

 

Az óvodai beiratkozás, felvétel

 

 • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

 

 • A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, továbbá vallási, világnézeti meggyőződése, nemzeti hovatartozása szerint szabadon választhat óvodát. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol a szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ingatlan a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként a beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy a megadott adatok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, akkor az óvodavezető, vagy az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólíthatja a szülőt, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét igazolja. Ezt a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül teheti meg azzal, hogy bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. Ha a szülő nem mutatja be a védőnő által kiadott nyilatkozatot, akkor az óvodavezető vagy az említett bizottságok családlátogatást kezdeményezhetnek. Ha az általuk megadott legalább három időpont közül a szülő vagy a törvényes képviselő egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, akkor vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és így az óvodai felvétel megtagadható.

 

 • Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerint körzetileg illetékes vagy választott, önkormányzati vagy nem önkormányzati óvodába lehet.

 

 • A jelenleg még bölcsődébe járó gyermekekre vonatkozó igényeket is be kell jelenteni.

 

 • A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló iratokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló iratokat és a lakcímkártyát. Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.

 

 • Az óvoda vezetője a felvételi és átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – 2021. május 24-ig írásban értesíti a szülőket. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül elbírálásra elküldi a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, vagy nem önkormányzati óvoda esetén a fenntartóhoz. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

 

 • A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – ha azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.     

 

Az óvodalátogatási kötelezettség alóli felmentés

 

 • Ha a gyermek családi körülményei vagy sajátos helyzete indokolja, akkor az óvodalátogatás alól felmentést lehet kérni. Ehhez a szülőnek május 25-ig kell benyújtani a kérelmét, és a gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a negyedik életévét betölti, felmentést kaphat az óvodalátogatás alól.

 

 • A felmentést engedélyező szerv a fővárosi kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala. E szerint a szülőnek a felmentés iránti kérelmet a Budapest Főváros Kormányhivatal VI. Kerületi Hivatalának Hatósági Osztályhoz (1063 Budapest, Szinyei Merse Pál u. 4.; e-mail: hatosag@06kh.bfkh.gov.hu; tel.: 473-2714) kell benyújtania az alább található kérelem nyomtatvány kitöltésével.

 

 • Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

 

 • A döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet indítani.

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek

 

 • A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet. A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges.

 

 • Azok a sajátos nevelési igényű gyermekek, akik a szakértői bizottság véleménye alapján beszédfogyatékkal, mozgásszervi, érzékszervi (látási) fogyatékkal élnek, valamint autizmus spektrum zavarral küzdenek, a többi gyermekkel együtt nevelhetők. Őket a Terézvárosi Önkormányzat Mesevilág Óvodája (1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 10.) fogadja.

 

 • Érzékszervi (hallási) fogyatékkal, enyhe értelmi fogyatékkal élők, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők ugyancsak a többi gyermekkel együtt nevelhetők. Ellátásukat a Terézvárosi Önkormányzat Szív Óvodája (1063 Budapest, Szív u. 6.) biztosítja.

 

 • Érzékszervi (hallási) fogyatékkal élők, autizmus spektrum vagy egyéb pszichés és fejlődési zavarral küzdők ugyancsak a többi gyermekkel együtt nevelhetők. Ellátásukat a Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája (1062 Budapest, Bajza u. 46.) biztosítja.

 

 • A mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékkal élőket, a halmozottan fogyatékkal élőket, valamint autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyerekeket a Patrona Hungariae Óvoda (1064 Budapest, Szondi u. 65.) fogadja.

 

Nemzetiségi nyelvű óvodai nevelés

 

Egy adott nemzetiséghez tartozó gyermek nemzetiségi és magyar nyelven részesülhet óvodai nevelésben.

 

Terézvárosban német nemzetiségi csoporttal működik a Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája (1068 Budapest, Városligeti fasor 28.).

 

Külföldre költözés

 

Ha a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek külföldön jár óvodába, arról a szülőnek írásban kell értesítenie a hivatalt a beiratkozás határidejét követő tizenöt napon belül. Ugyanígy írásban előzetesen kell értesíteni az óvodavezetőt, ha a gyermek az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti.

 

Az első óvodai foglalkozási nap / A nevelési év első napja:

2021. szeptember 1.

 

Ha a gyermek egy nevelési évben tíz napnál többet igazolatlanul hiányzik, az óvoda vezetője a jogszabályoknak megfelelően értesíti az illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot, valamint az általános szabálysértési hatóságként eljáró hivatalt.

 

Vonatkozó jogszabályok

 

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
 • A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

 

dr. Mogyorósi Sándor