Pályázat házi gyermekorvosi körzet betöltésére

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata pályázatot ír ki Terézváros házi gyermekorvosi körzetének betöltésére.

 

Ellátandó terület: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros 5. sz. házi gyermekorvosi körzete.

 

 

Pályázati feltételek:

 

 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • felsőfokú (egyetemi) végzettség, általános orvosi szakképzettség, csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvos szakképesítés,
 • a pályázó egészségügyi szolgáltatást végző egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság tagja,
 • az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvos, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben és az egészségügyi tevékenység gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása,
 • Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság,
 • vállalkozás keretében történő működtetés.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
 • az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
 • Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság igazolása,
 • érvényes működési nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt,
 • nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
 • egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
 • igazolás a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételek fennállásáról (BKFH VI. Kerületi Hivatala, Népegészségügy Osztály),
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos.

 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat címére (1067 Budapest, Eötvös u. 3.) Soproni Tamás polgármesternek. A borítékon kérjük feltüntetni: „Házi gyermekorvosi pályázat”.

Területi ellátási kötelezettséggel: igen

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal betölthető, a szerződésben megjelölt időpontban

Jogviszony jellege: Vállalkozási

Kategória: Háziorvosi

Típusa: Gyermek

Leírás/Megjegyzések: Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Terézváros 5. sz. házi gyermekorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel működtetendő – jelenleg helyettesítéssel ellátott – tartósan betöltetlen házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi ellátás, valamint iskola- és ifjúságorvoslási feladatainak vállalkozási formában történő ellátására.

 

A feladatellátás kezdete: a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

 

Az önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt. A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

Szolgálati lakás biztosítható.

 

Egyéb információk:

 

 • az egészségügyi szolgáltató (vállalkozó) köteles a házi gyermekorvosi ellátáshoz jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételeket biztosítani, a házi gyermekorvos helyettesítéséről gondoskodni,
 • a házi gyermekorvosi rendelőben bérleti díj és rezsiköltség fizetése nem terheli a házi gyermekorvost,
 • a házi gyermekorvosi rendelő helyiségben és váróteremben lévő eszközöket az önkormányzat térítésmentesen adja használatba (Budapest, VII., Csengery u. 25.), azonban a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges belső karbantartási munkák költségeinek biztosítása a házi gyermekorvos kötelezettsége,
 • Terézváros Önkormányzata az alapellátáshoz kapcsolódó házi gyermekorvosi ügyeletről külön szerződés útján gondoskodik, ezért az egészségügyi szolgáltató jelenleg nem köteles ügyeleti ellátásban részt venni.

 

Az ellátandó körzetre vonatkozó adatok:

 • A körzethez tartozó közterületek megnevezését az önkormányzat 23/2017. (VI. 29.) rendeletének 2. sz. melléklete tartalmazza.
 • Iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás: Budapest VI. ker. Bajza Utcai Általános Iskola (1062 Budapest, Bajza u. 49-51.), Fővárosi Önkormányzat Óvodája (1068 Budapest, Városligeti fasor 30.).
 • A feladatellátás finanszírozása: a házi gyermekorvosi feladatellátás finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szerint az egészségügyi szolgáltató és a NEAK között megkötött finanszírozási szerződés alapján történik. Az önkormányzat kiegészítő finanszírozást nem biztosít.
 • A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető: dr. Jandó Erzsébet Humánszolgáltatási főosztályvezetőtől, telefonszáma: (06) 1-342-0923.

 

A pályázati kiírás itt található.