Fecskehívogató

Április 15-16. a tanköteles gyermekek általános iskolai beíratásának dátuma. Az iskolaválasztás komoly szülői feladat. Vekerdy Tamás, a neves pszichológus arra a kérdésre, milyen a jó iskola, egyetlen szóval válaszolt: gyerekközpontú. A döntést segítendő, felkértük a terézvárosi általános iskolák igazgatóit, mutassák be iskolájukat.

Bajza Utcai Általános Iskola

 

Az iskola felvételi körzete

 

Budapest VI. kerületében, Terézváros szívében található az intézmény. 2017-ben ünnepeltük a 100. tanévet, az önkormányzat jóvoltából egy teljesen felújított épületben.  Nyolc évfolyamos iskolánkban folyamatosan bővül a gyermeklétszám. Szeptemberben már több mint 530 tanuló lépte át a Bajza kapuját.

 

Alapcélunk egy olyan gyermekközpontú iskola megteremtése, ahol a legfőbb érték a korszerű tudással rendelkező, nyitott személyiségű, kreatív tanulók nevelése.

 

Az ELTE Tanárképző Központ és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola partnerintézménye, valamint a Szegedi Tudományegyetem kiemelt partneriskolája vagyunk több éve. A 2018-2019-es tanévben iskolánkat beválasztották a Microsoft Innovatív Iskola Programjába. Jogosultakká váltunk az Ökoiskola cím viselésére annak eredményeként, hogy környezettudatos intézményként működünk, és tudatosan foglalkozunk a fenntarthatóságra neveléssel, különösen a környezeti és egészségneveléssel, valamint hagyományaink ápolásával. Részesei vagyunk a Matehetsz Tehetséghálózatnak, elnyertük az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet. A tehetséggondozás területén szoros kapcsolatban állunk a Szent István Gimnáziummal (matematikai tehetséggondozás) és a Budapesti Fasori Evangélikus Gimnáziummal (természettudományos ismeretek bővítése). Végzős diákjaink 80 százaléka érettségit adó kiváló középiskolába kerül be.

 

Tanulóink felkészülését elkötelezett, nyitott szemléletű pedagógusok, informatikai termek, projektorok, a felújított természettudományos szaktanterem és az állandóan bővülő könyvtár segíti. A jól felszerelt tornaterem és a sportudvar hozzájárul az egészséges életmódra neveléshez. Iskolánk abban a szerencsés helyzetben van, hogy nálunk működik a VI. kerület tanuszodája is.

 

Munkánk eredményességét jelzi, hogy a kerületi és országos versenyeken résztvevő tanulóink folyamatosan kimagasló eredményeket érnek el. Az országos és nemzetközi Bolyai Matematikai Csapatversenyen többször I. helyezést értek el iskolánk csapatai. A sikereinkben nagy szerepet játszik a szülőkkel való konstruktív, támogató együttműködés. Idén a Bolyai Természettudományi Csapatversenyen is I. helyezett lett egyik csapatunk.

 

Színes és izgalmas programokat biztosítunk egész éven át a gyermekeknek. Néhány ezek közül a teljesség igénye nélkül: csibe napok, gólyaparti, Márton-napi vigasság, Erntedankfest, családi nap, ÖKO-nap, Fenntarthatósági Témahét, pályaorientációs nap, gyerekhét. Szakkörök, zeneórák, sportfoglalkozások és csoportközi foglalkozások teszik sokszínűvé és tartalmassá a délutánokat, ahol érdeklődési körüknek megfelelően képezhetik magukat a tanulóink. A szülők igényének megfelelően 16-17 óráig ügyeletet biztosítunk azon tanulóink számára, akiknek a felügyelete ebben az időben otthon még nem megoldható.

 

A 2021/22-es tanévben induló elsős osztályaink: 1.a  (angol két tanítási nyelvű program), osztályfőnök: Kovácsné Báder Katalin. E program keretében a gyerekek heti kilenc/ tíz órában tanulják az angol nyelvet (angol, technika, rajz, ének és 3. évfolyamtól a természetismeret órák keretében), melyből heti egy órát anyanyelvi pedagógus tart. 5. osztálytól a történelmet, művészettörténetet és a célnyelvi civilizációt, 7. osztálytól pedig az informatikát is angol nyelven oktatjuk. Az elmúlt években a tanulók 50%-a tett sikeres középfokú nyelvvizsgát a 8. osztály végén.

 

1. b (emelt szintű matematikát oktató program), tanítópár: Hajduné Juhász Bernadett és Fónainé Fischer Judit. A program keretében a gyerekek emelt óraszámban, 3. osztálytól pedig képesség szerinti csoportbontásban tanulják a matematikát, amely felsőben is folytatódik. Ezen a tagozaton első osztálytól sakk- és informatikaoktatás is folyik.

1. c (német nemzetiségi oktatást biztosító program), osztályfőnök: Illés Györgyi. Ez a programunk 1998 óta működik. Alsó tagozaton a német nyelvet heti 10 órában tanítjuk. Ötödik osztálytól diákjaink a német nyelvórákon kívül szakkör keretében is gyakorolják a nyelvet.

 

Bódi Csilla
intézményvezető

 

Derkovits Gyula Általános Iskola

 

Az iskola felvételi körzete

 

A Lövölde tér mellett, a Városligeti fasor 4. szám alatt műemlék jellegű épületben található Terézváros legkisebb iskolája. Parkosított játszóudvarral és sportpályával rendelkezünk. Nevelésközpontú, gyermekbarát intézmény vagyunk. Jellemző ránk a családias légkör és a magas követelményrendszer. Fontosnak tartjuk az alkalmazásképes tudás átadását.

 

Pedagógusaink felkészültsége és felszereltségünk minden feltételt biztosít a színvonalas neveléshez, oktatáshoz.

 

Nyolc évfolyamon 12 osztályunk van.

 

Az általános képzés mellett nagy szerepet szánunk a közösségépítésnek, a gyermeki személyiség fejlesztésének, kiteljesítésének. Elfogadó, támogató légkört alakítunk ki. Kiemelt szerepet kap a környezeti nevelés, nyelvtanulás, a művészeti nevelés, a számítástechnikai képzés és a sportolás.  A zenetanulást a közeli, nagy múltú Tóth Aladár Zeneiskola segíti. Az erkölcstanoktatás mellett a kötelező és fakultatív hitoktatásra is lehetőséget biztosítunk.

 

Alsó tagozaton „iskolaotthonos” rendszerben oktatunk. Az életkori sajátosságok figyelembevételével – a tanítási órák és a szabadidő váltakoztatásával – tesszük arányossá a napot. A foglalkozások reggel 8 órától délután 4 óráig tartanak. Az osztályt két pedagógus tanítja, az egyik a humán, a másik a reál tantárgyakat.

 

Felső tagozaton is 8-16 óráig szervezzük programjainkat. 14.30-16.00 óráig osztályonként tanulószobai foglalkozást tartunk.

 

Iskolánk minden tanulójának napi háromszori étkezési lehetőséget biztosítunk.

 

Fakultatív délutáni foglakozásokkal színesítjük a gyermekek szabadidejét.

 

Kötelező idegen nyelvünk az angol, törekszünk a beszédcentrikus oktatásra, 3. osztályban heti 2, 4.-5. osztályban heti 3, 6-8. osztályban pedig heti 4 órában bontott csoportban.

 

2012-ben elnyertük az Örökös ÖKO-iskola, illetve 2009-ben az „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola”címet. Ennek szellemében szervezzük programjainkat, mindennapi életünket, kirándulásainkat, táborainkat. Rendszeresen járnak osztályaink Dunabogdányba, erdei iskolába.

Néptáncot és drámát 1-6. osztályban, számítástechnikát 3. osztálytól tanítunk csoportbontásban.

 

Mind tanulóinkat, mind tanárainkat széles választékkal várja könyvtárunk. Iskolánk énekkara és néptánc köre rendszeresen szerepel fővárosi, kerületi és iskolai rendezvényeken.

Igény és érdeklődés szerint sokféle tanfolyamot és szakkört működtetünk, versenyre, középiskolai továbbtanulásra felkészítő foglalkozásokat szervezünk.

 

Heti rendszerességgel, korosztályonként sportköri foglalkozásokat tartunk, kiemelten foglalkozunk a labdajátékokkal. Iskolai csapatainkat foci és kosár bajnokságokon indítjuk.

 

Aktív diákönkormányzatunk van. A DIÖK által szervezett programok élvezetessé teszik a DERKO - s diákéletet.

 

Hagyományos rendezvényeink: Iskolanap, Szüreti mulatság, Luca-napi vásár, DERKO családi sport- és egészségnap, egész napos kirándulások, Folk-nap, Művészeti Nap, Mestermunka kiállítás, és az ünnepkörökhöz kapcsolódó néphagyományokat felelevenítő programok, színvonalas iskolai ünnepélyek.

 

Kitüntetések, jutalmak: Derkovits Plakett a felnőttek, Derkovits Serleg a tanulók jutalmazására, valamint volt tanárunk által alapított „Szeretet-díj”.

 

Programjainkon aktív szülői részvételnek örülünk.

 

Kiemelten fontosnak tartjuk céljaink elérése érdekében a szülők bevonását az iskolai élet minél több területébe. Széleskörű kapcsolattartási formákat működtetünk. A szülői kezdeményezésekre nyitottak vagyunk. Alapítványi bált, szombatonként Túrabakancs néven családi kirándulásokat szervezünk.

 

Intézményünk a problémák iránti érzékenységet, a kultúra szeretetét, a hivatástudatot és a munka megbecsülését tartja a legtöbbre.

 

Tájékoztató a leendő elsősök szüleinek:
 

A hagyományos Vár az iskola programunk az idei tanévben a járványhelyzet miatt elmarad.  A szülők a honlapról tájékozódhatnak a leendő elsős tanítókról, az iskolában folyó munkáról, a beiratkozás menetéről, feladatairól.

Kérjük, szándéknyilatkozataikat mielőbb küldjék be.

 

A 2021-2022-es tanévben két, azonos profilú első osztályunk lesz.

 

Hegedüsné Ócsai Mária
intézményvezető

 

Erkel Ferenc Általános Iskola

 

Az iskola felvételi körzete

 

Az 1870-ben alapított, kívülről megszépült VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola a Kodály köröndtől nem messze, a Felsőerdősor utcában található.  A Magyar Állami Operaház Gyermekkarának alapítója, Botka Valéria kezdeményezésére a Szív utcai francia tagozatos általános iskola fogadta tanulói közé az Operaházban éneklő gyermekeket, ezzel elkezdődött az emelt szintű ének-zene tanítása iskolánkban.

 

Szoros kapcsolatot ápolunk a Tóth Aladár Zeneiskolával, ahol sok tanulónk vesz részt hangszeres zeneoktatásban.

 

Nevelő-oktató munkánk során a kiegyensúlyozott és szeretetteljes légkör megteremtésére törekszünk. Szoros kapcsolatot alakítunk ki a szülői házzal a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztése érdekében. Sok, szülőkkel közös programot szervezünk, melyek során megismerkedhetünk egymással. Változatos szabadidős programjaink lehetőséget adnak a szülők és az iskola együttműködéséhez.

 

Iskolánkban már hagyománnyá vált a minden év decemberében megrendezett Erkel Családi Nap. A rendezvény - amellett, hogy ráhangol az adventi időszakra -, lehetőséget ad a szülők és tanárok közötti kötetlenebb beszélgetésekre is. Tavaly ősszel indítottuk útjára Szakmázz című programunkat, melyet minden tanévben ősszel szeretnénk megrendezni. A program során a gyerekek megismerkedhetnek különböző szakmákkal, hiszen meghívott (szülő) vendégek tartanak bemutatót foglalkozásukról. Iskolánk fennállásának 150. évfordulója alkalmából tavaly nagyszabású Erkel Alapítványi Bált rendeztünk, melyen a szülők és pedagógusok együtt vettek részt.

 

Népszerű az Erkel Gála című rendezvényünk, melyen időről időre az iskola tanulói mutathatják be tehetségüket szüleiknek és az iskola többi tanulójának. Intézményünk jó kapcsolatot ápol az Azúl Segítőkutyás Egyesülettel, ennek eredményeként segítőkutyás foglalkozást tartunk tanulóinknak. Júniusban, iskolánk alapítványa az Erkeles Diákokért Alapítvány támogatásával gyereknapi programokat szervezünk tanulóinknak és az érdeklődő óvodásoknak.

 

Az első négy évfolyam célja, minden tantárgy stabil alapjainak kialakítása. A kezdeti időszak megkönnyítése érdekében első-második évfolyamon mindennapos a mese, a beszélgetés, a játék és az ének. A tanórákon fontosnak tartjuk a tevékenykedtetést, a gyermekek egyéni szükségleteinek figyelembevételét különös tekintettel a pihenésre. Pedagógusaink minden gyermek fejlesztését saját igényeiknek megfelelően változatos tevékenységi formákkal, korszerű módszerekkel igyekeznek végezni.

 

A sportfoglalkozások mellett a MiniLÜK (Logika-Ügyesség-Kreativitás) fejlesztő- és tehetséggondozó program segítségével játékos formában segítjük a tanuláshoz legfontosabb készségek, képességek (megfigyelés, összpontosítás, kitartás, problémamegoldás, önállóság, önellenőrzés) fejlődését.

A 2021/2022-es tanévben két első osztály indítását tervezzük:

 • általános tantervű osztály, ötödik évfolyamtól emelt szintű angol nyelv
 • emelt szintű ének-zene osztály

 

A leendő első osztályos tanítók nagy tapasztalattal rendelkeznek. Gyakorló szülőként is átélték az iskolakezdés nehézségeit. Tanóráikon barátságos légkör megteremtésére törekednek, ahol a hibákat a tanulási folyamat részeként kezelik. A képességek fejlesztése vidáman, játékosan, tevékenykedtetve történik. Elfogadó, támogató légkört biztosítanak, melyhez azonban a szülői támogatás is szükséges. Tanítóink célja, hogy tanítványaink jól érezzék magukat az iskolában, szeressenek iskolába járni és tanulni. A tanulók képességeinek megfelelő feladatok megválasztásával biztosítják a sikerélményt minden kisdiák számára.

 

Sajnos ebben a tanévben a rendkívüli helyzet miatt, nem volt lehetőségünk részt venni a kerületi versenyeken. Eddig iskolánk tanulói minden tanévben jó eredményeket szerezve képviselték intézményünket legyen szó sportról, tanulmányi vagy zenei megmérettetésről.

 

Dr. Horváthné Pálosi Katalin
intézményvezető

 

 

Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola

 

Az iskola felvételi körzete

 

Iskolánk alapítási éve 1836. Nagy múltú intézményünkben már 31 éve folyik két tanítási nyelvű oktatás. A tanítás a XXI. század minden igényét kielégítően átépített és felújított épületben zajlik. A diákok számára a saját osztálytermek mellett több tornaterem, informatikaterem, könyvtár, tankonyha, kémia-fizika előadóterem, illetve nyelvi termek állnak rendelkezésre.

 

Képzésünk

 

Angol és német korai két tanítási nyelvű idegen nyelvi programunk kinyitja a világot a gyermekek számára

 •  A nyelvi alapozás az 1-3. évfolyamon heti 4, később 5 órában történik.
 •  Három tantárgyat célnyelven tanítunk: alsó tagozaton készségtantárgyakat és környezetismeretet, felső tagozaton célnyelvi civilizációt, történelmet és nyelvtől függően még egy tantárgyat.
 •  Az idegen nyelvek tanítását jól képzett nyelvtanárok végzik változatos, beszédközpontú módszerekkel.
 •  Német két tanítási nyelvű osztályunk képzése tehetségfejlesztő programmal egészül ki.
 •  Alsó tagozaton a Sakkpalota program színesíti az oktatást. Ez Polgár Judit képességfejlesztő oktatási programja, melyet az általános képességfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére, a digitális korban fellépő gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlására dolgozott ki.
 •  Hagyományosan megszervezzük a németes osztályok szereplésével a sváb bált és a Márton-napot, az angolos osztályok szereplésével pedig az angol estet és a Halloweent.

 

Az idegen nyelv tanítása mellett a többi tantárgy oktatására is nagy hangsúlyt fektetünk. Ennek eredményességét mutatják diákjaink verseny- és felvételi eredményei.

 

Szervezés

 

 • Az idegen nyelvi órákat és az idegen nyelven tartott közismereti órákat csoportbontásban tartjuk.
 • A szakórák mellett szakköröket, versenyre vagy felvételire felkészítő foglalkozásokat szervezünk.

 

Innováció

 

 • Iskolánk akkreditált kiváló Tehetségpont. Kiemelt figyelmet fordítunk a nálunk tanuló tehetségígéretek felismerésére (tehetségmérésekkel) és fejlesztésére.
 • A tanult idegen nyelv hétköznapi használatának gyakorlására testvériskolai kapcsolatot alakítottunk ki az angolosoknak Zadar, a németeseknek Varsó egyik iskolájával, ahol a diákok ugyanezt a célnyelvet tanulják.
 • A Határtalanul pályázat keretében szervezett utazások során hetedikeseink a környező országokban élő magyarság hagyományaival, mindennapjaival ismerkednek meg.
 • Informatikai eszközökkel iskolánk jól ellátott.

 

Mérés – értékelés – minőségfejlesztés

 

Kiváló nevelő-oktató tevékenységünket bizonyítja, hogy az országos kompetenciaméréseken és a célnyelvi méréseken elért eredményeink átlagon felüliek. Iskolánk szerepel a hozzáadott pedagógiai értékek alapján készített kiemelkedő teljesítményű iskolák 2017. évi és 2018. évi listáján.

 

Biztos út a középiskolába

 

A 8. osztály elvégzése után tanulóink neves gimnáziumokban, ill. szakképző intézményekben folytatják tanulmányaikat. Legtöbb tanulónk valamilyen nyelvi képzést választ továbbra is, de vannak olyan diákjaink is, akik valamely más területet részesítenek előnyben középiskolai éveikben. A középiskolák visszajelzése azt mutatja, hogy volt tanulóink megállják helyüket új iskolájukban a nálunk szerzett tudással.

 

Németes osztályainkban sok diákunk megszerzi 8. osztályban a DSD I. nyelvvizsgát. Iskolánk DSD vizsgaközpont lett. Angolos diákjaink az Euroexam Nyelvvizsga Központ segítségével próbanyelvvizsgát tehetnek, melynek eredményei bizonyítják tanítványaink magas szintű nyelvi tudását (B1, B2, C1).

 

Martikán Beatrix
intézményvezető

 

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

 

Az iskola felvételi körzete

 

Iskolánk 2020 szeptemberében 110. tanévét kezdte meg a VI. kerületi Vörösmarty utcában. Az alapító Skót Misszió jelszava – „How to do good?” /Hogyan tegyünk jót?/ – mai napig áthatja mindennapi tevékenységünket.

 

A 2021/2022. tanévben az alábbi programokkal oktatunk:

 • MAPPA – Informatika és Művészet program

 

A művészetpedagógiai programban a rajz és technika tantárgyak keretein túlmutató művészeti oktatást kívánjuk megvalósítani. A programhoz szorosan kapcsolódik az évek óta tartó, Budapest szerte egyedülálló MUS-E program, mely az egymás elfogadását, a toleranciára nevelést különböző művészeti ágak és művészek bevonásával segíti elő.

 

Az informatikai jellegű képzettség az egyik legerősebb piacképességet jelenti. Iskolánk tagja a Vodafone Magyarország Digitális Iskola Programjának. Két informatika termünk van, minden tantermünk számítógéppel és projektorral van felszerelve és a WIFI elérés az egész iskola területén biztosított, a tanórákon és tanórán kívüli tevékenységek alatt a tanulók rendszeresen használnak tabletet.

 

 • 2011 óta alkalmazzuk a KIP- programot. Fő célkitűzésünk egyike, hogy az iskola olyan programokat kínáljon, ahol a diák-szülő-pedagógus hármas harmonikus együttléte biztosítható. Feladatunknak tekintjük tanulóink iskolai sikerhez juttatását. Ez a módszer természetesnek tartja, hogy a tanulók egymástól segítséget kérjenek, és egymásnak segítséget adjanak.

 

 • 2020 tavaszán bekapcsolódtunk az EFOP 3.1.2 – 2016 program keretében az Adaptív iskola projektbe. Célunk olyan tanulási szituációk felkínálása, amelyben a tanulók önmaguk lehetnek. Ez a tanítás az „alkalmazkodó” tanulásszervezés. Alapja az, hogy a tanulók közötti különbségeket a pedagógusok természetesnek tekintik, és a tanulók három alapvető szükségletére összpontosítanak:
 • tartozzon valahová, fontos legyen–, számítson valakiknek (kapcsolat);
 • képes legyen megcsinálni valamit, hihessen magában (kompetencia);
 • önálló legyen, tudja szabályozni, irányítani saját cselekedeteit (autonómia)

 

Az ilyen tanítás rugalmasságot igényel, de azt is megköveteli, hogy a gyerekek a biztonság, a bizalom, és a cselekvési szabadság légkörét érezzék, azaz gondoskodjanak róluk.

 

További specialitások:

 

 • A logopédiai vagy fejlesztő foglalkozást igénylő gyerekeknek helyben biztosított logopédiai órák, fejlesztések vannak. Közel 25 éves tapasztalattal foglalkozunk tanulási nehézséggel küzdő SNI-s tanulók ellátásával.
 • Iskolánkba több éves tapasztalattal rendelkezve várjuk idegen nyelvű, magyarul kevésbé beszélő tanulók jelentkezését is.
 • Alsósaink a szülők választása alapján az egész napos iskola megvalósításaként iskolaotthonos, illetve napközis rendszerben tanulnak.
 • Iskolánk egyedülálló programja, a Zöldsziget-program, mely segíti a természetszeretet és –védelem, valamint a környezeti nevelés céljainak megvalósulását az állatok és növények gondozásával. 2016-ban elnyertük az Örökös Ökoiskola címet. Nagy hangsúlyt fektetünk az öko-szemlélet kialakítására, a fenntarthatóság biztosítására. Ezért az előírástól eltérően a szabad órakeret terhére 1. osztálytól tanítunk környezetismeretet.

 

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink jól érezzék magukat az iskola falai között, ezért ingyenes tanórán kívüli lehetőségeket teremtünk számukra, melyek kiegészítik és segítik a tanulást.

 

Kötelez minket alapítóink és névadónk szellemi öröksége is, így hajt bennünket a hit, a tenni akarás, hogy belépő kis elsőseink 8 év múlva a világra nyitott, az életben boldogulni képes fiatalokként távozzanak iskolánkból.

 

A járványhelyzet miatt személyes találkozásra nincs mód, ezért április elejére online szülői értekezletet tervezünk, melynek időpontját és a linket az iskola honlapján érheti el.

 

Iskolánkról bővebb információt, fényképeket, bemutatkozó anyagot talál honlapunkon: www.vorosmarty-iskola.hu

            

Kovács Ilona    

  intézményvezető